Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilgiler dersinin temel amacı  Atatürk İlkelerine bağlı, laik, demokratik, ulusal ve çağdaş değerlere saygılı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak vatan topraklarını tanıyan, vatanını ve milletini seven, haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren, ulusal bilince sahip dünya vatandaşları yetiştirmektir.

  • Bu temel amaç doğrultusunda Sosyal Bilgiler  derslerinde öğrencilerimize  sebep ve sonuç ilişkisi kurmaları, kanıta dayalı akıl yürütmeleri, kaynak kullanımı ve farklı yorumlar yapabilmelerini  sağlamaya çalışmaktayız.
  • Derslerimizde aktif öğrenmeye dayalı etkinlik uygulamalarına yer verilmektedir. Bu uygulamalar; ünite kazanımları, farklı öğrenme stilleri ve  zekâ türlerine sahip öğrencilerin  ilgi, yetenek ve ihtiyaçları göz önüne alınarak yapılmaktadır.
  • Öğrencilerin disiplinlere ait yapısal kavramları öğrenmelerine dikkat edilerek  gerekli yerlerde  kavram ve zihin haritalarından yararlanılmaktadır. Derslerimizde, bir örnek olaydan ya da öyküden hareketle, değerler açıklanır ve öğrencilerin analiz ve sentez yapmaları sağlanmaya çalışılır.
  • Öğrencilerin zaman ve kronoloji algılama, mekânı algılama, değişim ve sürekliliği algılama  ve sosyal katılım gibi sosyal bilgiler dersi becerilerini kazanmaları üzerinde titizlikle durulmaktadır. Milli bayramlar, mahalli kuruluş ve kutlama günleri, önemli olaylar, belirli gün ve haftalardan yararlanılarak  öğrencilerin tarihsel olaylara karşı duyarlılığı geliştirilmeye çalışılmaktadır.
  •  Sosyal Bilgiler zümresi olarak inceleme gezilerine önem vermekteyiz. Bu geziler müzeler, tarihi mekânlar, (tarihi yapılar, anıtlar, savaş alanları)  fabrikalar, sergi ve arkeolojik kazılara yönelik olarak planlanmaktadır. Böylece öğrencilerin doğal ve tarihi çevreyi koruma bilinci edinmeleri, sanat zevki ve estetik duygusunu geliştirmeleri sağlanmaya çalışılmaktadır.
  • Öğrenciler verilen ödev ve projeler günlük hayatla ilişkilendirmeye çalışılmaktadır. Sosyal bilgiler dersi; harita, film, fotoğraf, powerpoint sunuları ve internet gibi imkânlar ile birlikte işlenmektedir. Küresel bağlantılar dikkate alınarak konuların işlenişinde yakından uzağa ilkesi izlenmektedir. Sosyal bilgiler dersini değerlendirmede aktif değerlendirme yöntemleri geleneksel değerlendirme yöntemleri ile birlikte kullanılmaktadır. Performans görevleri, öz değerlendirme ölçekleri, öğrenci ürün dosyaları, projeler, yazılı sınavlarda çoktan seçmeli sorular, eşleştirmeli, boşluk doldurmalı sorular ve testler uygulanmaktadır.